2024 Reglement

Reglement Avond4daagse Maasland

Het reglement van de Avond4daagse Maasland (hierna te noemen A4DM):

1. De A4DM wordt georganiseerd door de projectgroep Avond4daagse Maasland (hierna te noemen de organisatie) en valt onder auspiciën van Stichting ProMaa gevestigd te Maasland.

2. De A4DM is een wandel prestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

3. Het starten met de wandelroute is alleen mogelijk op het door de organisatie aangewezen tijdstip en vanaf de door de organisatie aangewezen startlocatie.

4. Onder wandelen of marcheren wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- of rechterbeen wordt overgebracht. Snelwandelen en in looppas voortbewegen is niet toegestaan.

5. Deelnemers van de A4DM worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname. 

6. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor de andere deelnemers. 

7. Het meenemen van huisdieren (honden) tijdens de A4DM is niet toegestaan. Hulphonden (met hesje) uitgezonderd.

8. De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen.

9. Tijdens de A4DM is het deelnemers niet toegestaan om:

  • Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.
  • Vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten.
  • Zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden.

10. Deelnemers dienen zich aan de algemeen geldende verkeersregels te houden. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.

11. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de A4DM zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd. Indien hier bezwaar tegen is moet dit van te voren schriftelijk aan de organisatie duidelijk worden gemaakt.

12. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.

13. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de A4DM geheel of gedeeltelijk af te lasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

16. Deelname aan de A4DM kost € 5 per persoon (voorinschrijving) ongeacht de leeftijd van de deelnemer of de gekozen afstand. Hiervoor wordt een stempelkaart verkregen die recht geeft op deelname aan het evenement. Vrijwilligers die rolstoelen duwen hoeven geen stempelkaart te hebben. Er kunnen ook stempelkaarten aangeschaft worden op de eerste dag en er kunnen dagkaarten gekocht worden. Hier gelden verhoogde tarieven voor (zie tarieven).

17. Per volle stempelkaart wordt op de vierde avond (donderdag 6 juni 2024) een medaille uitgereikt aan diegene die hiervoor gekozen hebben. 

18. De stempelkaart is overdraagbaar, zodat begeleiders van kinderen kunnen wisselen per avond.

19. Op en langs de route mag geen afval worden achtergelaten. Afval dient te worden meegenomen naar huis.

20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

21. De A4DM is bedoeld voor de Maaslandse inwoners en kinderen die een binding hebben met Maasland. Er is een maximum aantal deelnemers. Wanneer we deze limiet bereiken en je niet aan deze voorwaarden voldoet, kan je inschrijving geweigerd worden.

22. Minderjarige deelnemers moeten onder verantwoording van een meerderjarige vallen. Deze meerderjarige persoon hoeft niet mee te lopen in de directe omgeving van de minderjarige deelnemer, maar moet wel telefonisch bereikbaar zijn op het opgegeven telefoonnummer.

23. Je kunt aangeven voor de hoeveelste keer je meeloopt want in Maasland is dit de derde editie. Iedereen (die hiervoor heeft gekozen) krijgt daarom een medaille met het nummer 1, 2 of 3.

24. Met het inschrijven voor de A4DM verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

25. U kunt zich op onze website aanmelden voor (een van) onze nieuwsbrieven door een formulier in te vullen. Bij aanmelding geeft u uw e-mailadres door en de betreffende knoppen aan te vinken en aan te klikken uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming kunt u het aanmeldformulier niet versturen.

Toestemming intrekken
U kunt uw toestemming altijd intrekken door u op onze website af te melden voor (een van) de nieuwsbrieven.

In geval van calamiteiten neem je contact op met de organisatie via het calamiteitennummer 06-42 53 34 72.
Bij een levensbedreigende situatie bel direct 112.